RVZ komt met nieuw advies

Den Haag, april 2015. In de toekomst zullen burgers tot op hogere leeftijd doorwerken dan nu het geval is. Voor veel mensen zal dit zonder problemen gaan, maar voor een deel van de werkenden zal het moeilijk zijn om tot het vijfenzestigste jaar te werken, laat staan dat ze nog langer door kunnen werken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook deze groep kan blijven participeren op de arbeidsmarkt? Dit is van belang omdat participatie voor veel mensen een belangrijke waarde is en kan bijdragen aan een betere gezondheid en omdat langer doorwerken de houdbaarheid van collectieve arrangementen kan verbeteren.

De centrale vraag in dit advies is hoe vanuit een gezondheidsoogpunt bijgedragen kan worden aan langer doorwerken. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt in haar op 15 april 2015 verschenen rapport 'Doorwerken en Gezondheid' dat het van belang is duurzame inzetbaarheid aan te pakken vanuit een levensloopperspectief. Veel werkenden zullen prima in staat zijn om te blijven participeren met een chronische aandoening en/of een beperking. De Raad stelt dat ook vanuit gezondheidsoogpunt veel kan worden gedaan om langer doorwerken te stimuleren. Dan moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Werkenden, werkgevers en onder- steunende professionals zijn vanuit verschillende rollen en competenties verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid van werkenden. 

Langer doorwerken: vroeg aandacht voor gezondheid. 

In Nederland werken mensen door tot steeds hogere leeftijd. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt de vraag of, en hoe, zorg voor gezondheid kan bijdragen aan langer doorwerken. Ja, zegt de Raad, als we maar vroeg genoeg beginnen met die zorg voor gezondheid.

Het rapport “Doorwerken en gezondheid” komt met de volgende drie aanbevelingen:

1. Duurzame inzetbaarheid dient vanuit de levensloop te worden aangepakt; duurzame inzetbaarheid dient expliciet op de agenda te staan van het overleg tussen werkgever en werknemer.

2. Het zorgaanbod moet meer rekening houden met participatie; de Raad vindt het belangrijk dat zorgverleners meer aandacht hebben voor participatie van mensen.

3. Meer zicht op kosteneffectiviteit interventies op het langer doorwerken van oudere werknemers nodig.