Hoe gaan wij daar mee om?

Pim Mulier is onderdeel van Achmea, een van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. Achmea Holding N.V. is verantwoordelijk voor het feit dat alle Achmea-bedrijven voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Uiteraard handelt ook Pim Mulier geheel volgens de eisen van de WBP en zijn onze gegevensverwerkingen aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens. Voor het uitvoeren van preventie, verzuimbegeleiding, reïntegratie en advisering worden soms medische gegevens van individuele medewerkers gevraagd. Voor het omgaan met medische en vertrouwelijke gegevens gelden speciale regels. De medewerkers van Pim Mulier zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing van deze regels. Voor iedere individuele medewerker bestaat conform de geldende wetgeving inzage- en correctierecht van uw vastgelegde gegevens. Medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de persoon waarop deze gegevens betrekking hebben daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent. De medewerkers van Pim Mulier die met deze bijzondere persoongegevens werken, hebben uit hoofde van hun beroep een (afgeleide) geheimhoudingsplicht.

Bereikbaarheid Achmea.Voor vragen over de wijze waarop Achmea omgaat met persoonsgegevens en voor het blokkeren van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de privacymanager van Achmea via onderstaande adressering. Postadres: Achmea Holding N.V., t.a.v. de privacymanager, Postbus 866, 3700 AW Zeist. E-mail: privacymanager@achmea.nl
 

Tenslotte. In verband met de specifieke dienstverlening van Pim Mulier wijkt het privacystatement enigszins af van het privacystatement van Achmea. Pim Mulier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend zal Pim Mulier waarnodig het privacystatement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.